NOU SE MASISI E NOU GEN KOURAJ

Publié: juin 1, 2013 dans Mis à jour

KOURAJ
NOU SE MASISI E NOU GEN KOURAJ
Ekri pa Olivier Coté
Transeksyalite
Makomè : Yon reyalite kache
Transeksyalite, se kisa ?

Transeksyalite, se pa yon maladi, ni yon foli, ni yon kapris, ni yon chwa. Nou fèt konsa.
Transeksyalite diferan de omoseksyalite. Masisi se yon moun ki gen yon kò gason, nan tèt li se yon gason e ki renmen gason . madivin se yon moun ki gen kò fanm , nan tèt li se yon fanm e ki renmen fanm parèy li. Men transeksyèl yo diferan nèt. Fanm ki transeksyèl, se yon moun ki gen kò gason men ki se yon fanm nan tèt li e ki renmen gason (an jeneral). Gason ki transeksyèl, se yon moun ki gen yon kò fanm men nan tèt li, li se yon yon gason e ki renmen fanm (an jeneral). Moun ki transeksyèl yo gen santiman yo fèt nan move kò, se sa ki diferansye u oak masisi yo e madivin yo.

– Fanm ki transeksyèl yo pa menm jan avèk travesty yo. Menm si yo tou le de abiye tankou fanm, se pa pou menm rezon. Gason ki transeksyèl la, fè li paske li santi’l tankou yon fanm nan tèt li, Se idantite’l. gason ki travesti a fè li nan yon okazyon, egzanp : (espektak, drag queen) e pou plezi li, men se pa idantite’l, li pa yon fanm nan tèt li, se sa ki diferans lan.

Nan reyalite, bagay yo pi konplèks paske se pa tout moun ki transeksyèl ki idantifye yo tankou gason oubyen tankou yon fanm. Genyen kipa ni youn ni lòt, genyen ki plis gason pase fanm epi kontrè a tou. Chak moun viv seksyalite yo nan fason pa yo.

Risk yo epi proteksyon lè ou transeksyèl
Moun ki transeksyèl yo jwenn anpil pwoblèm nan lavi yo chak jou. Moun ki transeksyèl yo soufri eksklizyon. Yo pran dwòg anpil e yo sèvi ak kò yo pou yo fè lajan. Fòk ou pa rann tèt ou koupab. Nou dwe pran risk e diminye yo, paske moun ki transeksyèl yo ekspoze plis pase lòt moun yon an domèn vyolans, maladi, sitou maladi moun ka pran nan fè oubyen nan kontak san tankou : gonore, klamidya, kandilon e sida. Moun ki transeksyèl yo bezwen èd sikolojik, sitiyasyon yo enpòtan anpil, paske yo touye tèt yo anpil (50%)

– Transeksyèl yo ki gen souvan pwoblèm nan sistèm sante a, paske pafwa yo refize ba yo swen, oubyen lè y oba yo swen se de swen move kalite. Moun ki transeksyèl jwenn anpil danje, y opa jwenn pwoteksyon. Li tap enpòtan pou yo menm, yo fè group zanmi ou kontak epi pran kontak avèk KOURAJ ki la pou ede masisi, madivin ak makomè.

Enpòtans rezo kontak la
Kreye yon rezo kontak, pa egzanp KOURAJ oubyen zanmi ki transeksyèl yo, sa enpòtan anpil, li pèmèt ou evite eksklizyon, e l’ap ede nou konnen lòt moun ki transeksyèl yo k’ap viv nan menm pwoblèm ak ou, jwenn konsèy sou sijè tankou : sèks, sante, lanmou, dwa, omòn. Sa pap regle tout pwoblèm nou men l’ap ede nou redwi sou risk yo.
– Rezo kontak la kreye yon espas pou viv, pou gen yon ti kras libète, pou ede oubyen defann ou, paske lavi moun ki transeksyèl gen anpil pwoblèm chak joue pi rezo kontak la se zam ki ka pèmèt ou defann ou, pou ka viv pi byen.
Transfòmasyon yo
Se pa tout transeksyèl yo ki vle transfòme kò yo, paske genyen ki santi yo byen nan kò yo oubyen y opa prè pou sa. Epi transfòmasyon yo koute anpil lajan. Pi souvan, fòk ou vwayaje nan lòt peyi pou ou ka opere, sa ki konplike sitiyasyon yo. Operasyon yo se fè tèt epi yon bouboun pou fanm ki transeksyèl, fè yon gigit e yon tòs pou gason ki transeksyèl yo.
An plis transfòmasyon, anpil moun ki transeksyèl itilizen yo. An general, fanm ki transeksyèl itilize estwojèn (òmòn fanm) ki bloke òmòn gason ki rele testotewòn (òmòn gason), sa ki fè yo gen mwens plim sou kò yo, yon kò ki plis sanble avèk fanm e tèt. Plis yo pran òmòn yo pi bone, transfòmasyon an ap pi vizib. Gason ki transeksyèl yo, pran testotewòn pou ka gen bab epi sanble ak gason.

Atansyon: òmòn yo difisil pou jwenn nan yon kad legal. Anpil moun ki transeksyèl jwenn òmòn yon an kontrebann. Fòk nou fè atansyon epi kontrole kalite òmòn yo, pran yo regilyèman, epi respekte dat y’ap espire a.
Pou plis enfòmasyon
KOURAJ, òganizasyon kap defann masisi, madivin, miks ak makomè yo.

Publicités

Les commentaires sont fermés.